Drix.co.il - שירותי קיצור כתובות האתר עושה שימוש בטכנולוגית Flash.
לשם כך יש להתקין את נגן פלאש בכתובת: http://www.macromedia.com/go/getflashplayer

 

תקנון

 
ברוכים הבאים לDrix (להלן: "האתר") המספק רישום שם-מתחם משני (להלן: "שם המתחם")
והפנייתו לאתר כלשהו באינטרנט (להלן: "היעד"), ללא כל תשלום.
השימוש באתר ובשירותיו מיועד לכל אדם הנמצא בתחום השיפוט של מדינת ישראל בלבד (להלן: "השירות").
רישום שם המתחם כפוף לתקנון האתר, ושימוש על-ידכם או מי מטעמכם בשירות,
מהווה את הסכמתכם לתנאים המפורטים להלן:


1) אין האתר משתתף ו/או צד באופן ואופי השימוש בשירות ולפיכך האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו לא ישא בכל אחריות, בין אחריות מפורשת ובין אחריות משתמעת, להתאמת השירות לדרישות המשתמש, אופן ואופי השימוש בשירות.
למען הסר ספק, שימוש בשירות נעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש ובשום מקרה לא יהיה האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו אחראי על טעויות, אי-דיוקים, תקלות, שעות פעילות ורצף פעילות האתר ו/או השירות.

 
2) בשום מקרה ובשום תנאי לא יהיה האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו, אחראים לכל נזק כספי או אחר שיגרם למשתמש בשירות ו/או לצד שלישי, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירות, ובפרט לא יהיה האתר אחראי לנזק ו/או הפסד עקיף ו/או מקרי מכל מין וסוג, לרבות נזקים בגין אבדן רווחים ו/או הכנסות. המשתמש מקבל על עצמו את מלוא הסיכון והאחריות בשימוש בשירות, איכותו, טיבעו, אמינותו ויישומו ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו בגין השירות, מגבלותיו ויכולתו.
 
3) המשתמש בשירות מצהיר בזאת כי ידוע לו שהשירות באתר ניתן במצבו הקיים ומתחייב לשאת בכל אחריות, מפורשת ומשתמעת, בגין כל נזק שייגרם לאתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים וכדומה, לרבות פגיעה במוניטין ובגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעת משימוש שלא כדין באתר ובשירות.
המשתמש מסכים בזאת כי ההתחייבות לפיצוי על הנזקים וכיסוי הוצאות כאמור לעיל יחולו בין אם הינו צד רשמי לדיון משפטי, טענה או תובענה, ובין אם לא.

 
4) האתר, כולו ו/או חלקיו ו/או רכיביו, לרבות האפליקציות, הממשקים, הרכיבים והמידע הכלולים בו (להלן: "הרכיבים"), הינם ויהיו בכל עת קניינו הבלעדי למעט הרכיבים שהזכויות, הבעלות והקניין בהם שייכים לצד שלישי.
כל זכויות היוצרים והקניין באתר ובתיעודו לרבות אלה הנובעים מביצוע שינויים, שיפורים, התאמות, תוספות או עדכונים שייכים לאתר בלבד והינם בבעלותו הבלעדית והמלאה.

 
5) האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת והמשתמש בשירות מסכים להיות מוגבל וכפוף לשינויים אלה.
האתר רשאי להפסיק את מתן השירות למשתמש לפי ראות עיניו ושיקול דעתו הבלעדי, בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

 
6) במהלך הרישום באתר, המשתמש יתבקש למסור לאתר מספר פרטים הכוללים, בין-היתר, פרטים אישיים (להלן: "הפרטים"). האתר ינקוט באמצעים סבירים בכדי להגן על הפרטים וכל שימוש במידע שייאסף לא יחשוף ו/או יזהה את הפרטים באופן אישי.
האתר שומר לעצמו את הזכות להשתמש במידע למטרות יצירת קשר, ניתוח סטטיסטי, דפוסי שימוש וכיו"ב. למען הסר ספק יובהר כי עם פניית צד שלישי לאתר (להלן: "הפונה") והוכיח להנחת דעת ולשיקולו הבלעדי של האתר כי מדובר במעשה ו/או מחדל, שאינו כדין, של משתמש באמצעות השירות – ימסור האתר לפונה את פרטי המשתמש ודרכי ההתקשרות עמו.
מפעילי האתר יהיו רשאים מדי פעם בפעם לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני המכילות מודעות פרסומיות, מסחריות וכד'. מפעילי האתר אינם אחראים לגבי תוכן הודעות שכאלה או טובין או שירותים שסופקו באמצעותן ע"י צד ג' למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, והמשתמש מסכים כי לא תהיה למפעילי האתר כל חבות או אחריות בקשר לעניין זה. המשתמש מסכים כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק עם רישומו באתר הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים.

 
7) המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת:
א. כי לא ידוע לו על הגשת תביעה או על איום בהגשת תביעה כנגדו או נגד כל צד שלישי בקשר לתוכנה, יישומים, תכנים, אפליקציות ו/או כל עילה אחרת הנובעת ו/או נמצאת ביעד.
ב. כי אינו מפר ולא יפר זכויות צד שלישי כלשהן באמצעות השירות. הוראת ס"ק זה אינה פוגעת ו/או גורעת מהוראות השיפוי/או הפיצוי להם זכאים האתר על-פי הסכם זה ומכוח כל דין.
ג. כי לא יפיץ באמצעות האתר ו/או למשתמשיו תכנים בלתי חוקיים ו/או תכנים שנועדו לביצוע פעולות בלתי-חוקיות; תכנים הפוגעים בפעילות האתר ו/או במשתמשי האתר; תכנים בעלי אופי של השמצה, הטרדה, הסתה, פגיעה אישית וכיו"ב; תכנים הכוללים וירוסים ותוכנות העלולות לגרום לנזק; תכנים בעלי אופי פרסומי ו/או מסחרי; תכנים המפרים זכויות יוצרים ו/או פוגעים בזכויות יוצרים; תכנים המנוגדים לחוק איסור לשון-הרע ו/או חוק הגנת הפרטיות ו/או הפצת "דואר-זבל"(spam) שלנמענו אין צורך ו/או תועלת בו.

 
8) בשום מקרה ובשום תנאי לא יהיה האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו, אחראים על תוכן הפרסומות בכניסה לשם המתחם.
 
9) מוסכם כי הדין החל על יחסים הקשורים לשימוש באתר הוא הדין הישראלי ודין זה בלבד.
 
10) הסכמה מטעם האתר לסטייה מתנאי המפורט לעיל, במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר. כל שינוי ו/או השלמה ו/או תיקון של איזה מהוראות המפורט לעיל טעון באישור בכתב על-ידי האתר שאחרת יהא חסר איזה נפקות משפטית שהיא. כל המפורט לעיל כולל את המוסכם בין המשתמש לאתר במלואו, על כל ההבנות, ההסכמות, החיובים והתניות וכל שינוי, תיקון או תוספת להסכמה זו ייערכו בכתב, שאם לא כן לא יהיה להם תוקף.
 
11) השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו בכדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי. התקנון מכוון לשני המינים.

פרסים:
1) אין כפל זכיות. 
2) שם מתחם שזכה בפרס, לא יזכה פרס נוסף בטרם פג הפרס הראשון. 
3) הזכייה בדומיין עולמי ו/או ישראלי (להלן: "הדומיין"), מחייבת השמת פרסומת/פרסומות, אותן יציב האתר בדומיין (הדומיין יתקשר עם שרת האתר). 
4) האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את הפרסים בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת והמשתמש בשירות מסכים להיות מוגבל וכפוף לשינויים אלה.
האתר רשאי להפסיק את מתן הפרסים לפי ראות עיניו ושיקול דעתו הבלעדי, בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
5) האתר שומר לעצמו את הזכות לפסול שמות מתחם המזייפים כניסות שונות לאתרם ו/או שמות מתחם בעלי יעדים חסרי תוכן כגון מכתבי שרשרת. האתרים הפסולים לא יהיו זכאים לקבלת הפרסים אותם מחלק האתר.

השימוש באתר ו/או בשירותיו, מהווה הסכמתך לתקנון זה.
 

 

 

Copyright © 2004 - 2024 Drix.co.il. All rights reserved